BECCS eller Bio-CCS från engelskans Bio-energy with carbon capture and storage, är en åtgärd som skapar #klimatpositivt (minusutsläpp) av växthusgasen genom att kombinera användning av biomassa med koldioxidinfångning och lagring. Halten av koldioxid i atmosfären minskar då koldioxid lagras från biomassa. 

Tekniken innebär att koldioxid från punktutsläpp till exempel rökgaser (rök från skorsten) såsom etanolfabriker, pappersmassabruk eller bioeldade kraftverk, infångas och lagras i underjorden. Det är skillnad på Beccs och CCS (carbon capture and storage). Med Beccs fångas biogen koldioxid in, alltså koldioxid från förnybart som biomassa vilket ger klimatpositivt. Med CCS fångas koldioxid från fossila utsläpp in vilket ger klimatneutralitet.

Beccs är en teknik som för bort koldioxid från atmosfären, i likhet med Biokol och direkt luftinfångning DAC (direct air capture) via fläktar som fungerar som artificiella träd. Där Beccs används är koncentrationerna av koldioxid mycket högre än den är i luften. I till exempel rökgaser är halten koldioxid runt 20 % och i luften ca 400 ppm.