Ökade incitament för investeringar i koldioxidinfångning

Finansdepartementet remitterar i dag förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid. Förslaget ska öka incitamenten för att investera i teknik som ska avskilja och fånga in koldioxid i exempelvis fabriker, kraftvärmeverk och andra stora punktutsläppskällor.

Förslaget innebär i korthet att företag som i exempelvis en industri- eller en kraftvärmeanläggning använder teknik för koldioxidinfångning, en så kallad CCS-installation (carbon capture and storage), ska kunna omfattas av den lägre energiskattenivån om 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas i CCS-installationen. Skattenivån är den lägsta tillåtna nivån enligt EU-regler.

För en anläggning som fångar in 500 000 ton koldioxid per år kan förslaget innebära minskade energiskattekostnader på i storleksordningen 170 miljoner kronor per år.

– Dagens förslag kan leda till ökade investeringar i ny teknik med positiva klimateffekter vilket skulle utgöra ett tydligt steg mot minskade koldioxidutsläpp, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Teknik för koldioxidinfångning är relativt ny och med en skattebefrielse för den el som används för koldioxidinfångning kan nya investeringar stimuleras genom att göra driften av denna teknik billigare. De första kommersiella anläggningarna för koldioxidinfångning beräknas tas i drift under 2026.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Remisstiden pågår till och med den 27 oktober. Remissförslaget finns att läsa här.

Förslaget som remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst. Om förslaget kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i arbetet med höstbudgeten.

>> Pressmeddelande från Regeringskansliet

>> Promemoria Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter