Energimyndigheten föreslår möjlighet att sälja negativa utsläpp som genereras med statligt stöd till bio-CCS

Den som får statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad, föreslår Energimyndigheten.

Energimyndigheten har utrett frågan om försäljning av negativa utsläpp som genereras genom bio-CCS, och föreslår att den som erhåller statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad. Vid en försäljning reduceras det statliga stödet med försäljningspriset, i enlighet med gällande regler för statsstöd.

Energimyndigheten föreslår också att regeringen i förordningen föreskriver att det vid försäljningen av de negativa utsläppen ska framgå att köparen genom köpet bidrar till att Sverige uppnår sina nationella klimatmål och beting inom EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. 

Säljaren av de negativa utsläppen ska informera köparen om att det uppkommer dubbla anspråk om de negativa utsläppen används för att kompensera köparens utsläpp. Detta eftersom de negativa utsläppen redan har tagits i anspråk som en kompletterande åtgärd som Sverige behöver för att uppnå klimatmålen.

Köparen bör därför i sin redovisning av företagets sociala ansvar (CSR) och/eller företagets miljö- och klimatredovisningar skriva att de genom köpet har bidragit till Sveriges klimatmål och EU:s åtaganden.

Förslaget från Energimyndigheten är överlämnat till Klimat- och näringsdepartementet. Arbetet har bedrivits inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid.

>> Läs mer hos Energimyndigheten

Nationellt centrum för CCS (energimyndigheten.se)

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter